ul. Lubelska 42 B, 11-700 Mrągowo+48 89 741 21 92kontakt@agromasz.com.pl

Wybierz język:PLENDERU

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji ładowaczy czołowych do ciągników o mocy powyżej 140 kW przez Zakład Metalowy "AGROMASZ".

Program operacyjny: Regionalny   Program   Operacyjny   Województwa   Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś, działanie, poddziałanie: Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy; Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Cele projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Zakładu  Metalowego  „AGROMASZ”  poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych ładowaczy czołowych przystosowanych do pracy z ciągnikami o mocy powyżej 140 kW.
Realizacja projektu w okresie od IV. 2018 do IV. 2019 roku.

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu  nastąpi wdrożenie przez Zakład  Metalowy „AGROMASZ” wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych ładowaczy czołowych przystosowanych do pracy z ciągnikami o mocy powyżej 140 kW. Projekt przyczyni się do wdrożenia innowacji produktowej, jak i procesowej.

Wartość projektu: 2.140.692,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.146.923,60 zł