PolishEnglishGermanRussian

// TYTUŁ PROJEKTU

Uruchomienie produkcji ładowaczy czołowych do ciągników o mocy powyżej 140 kW przez Zakład Metalowy „AGROMASZ”.

// PROGRAM OPERACYJNY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

// OŚ, DZIAŁANIE, PODDZIAŁANIE

Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy; Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

// CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Zakładu Metalowego „AGROMASZ” poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych ładowaczy czołowych przystosowanych do pracy z ciągnikami o mocy powyżej 140 kW.

Realizacja projektu w okresie od IV. 2018 do IV. 2019 roku.

// PLANOWANE EFEKTY

w wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie przez Zakład Metalowy „AGROMASZ” wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych ładowaczy czołowych przystosowanych do pracy z ciągnikami o mocy powyżej 140 kW. Projekt przyczyni się do wdrożenia innowacji produktowej, jak i procesowej.

// WARTOŚCI

Wartość projektu: 2.140.692,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.146.923,60 zł