PolishEnglishGermanRussian

// POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Zakład Metalowy AGROMASZ Gruszczewski Janusz, ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo.
 3. Z Administratorem można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez adres w-mail: ado@agromasz.com.pl

  , lub listownie na adres siedziby firmy.

 4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach:
  1. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Firmy jest kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą e-mailową. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Firma przetwarza dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  6. przetwarzane danych tj.: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego – przesyłane dane to: adres, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko.
 6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza statystyk odwiedzin strony i ochrona serwisu.
 7. Korzystając z serwisu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora tj. Zakład Metalowy AGROMASZ Zewnętrznym narzędziem analizującym statystyki (Google Analytics).
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Użytkownik serwisu ma prawo do:
  1. żądania dostępu do danych,
  2. żądania sprostowania danych;
  3. żądania usunięcia danych,
  4. żądania przeniesienia danych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  6. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  8. wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.
  9. wglądu do swoich danych wykorzystywanych przez Administratora tj. Zakład Metalowy AGROMASZ, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  Pliki cookies

  1. Poniższa witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu kontaktowego.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Zakład Metalowy AGROMASZ w celu optymalizacji działań.
  5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w ustawieniach przeglądarki.

  // RODO

  Klauzula informacyjna

  Szanowni Państwo,

  W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  I. Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Zakład Metalowy AGROMASZ Gruszczewski Janusz z siedzibą w Mrągowie (11-700), ul. Lubelska 42B, NIP 742-000-20-67, REGON 510520928.

  II. Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Zakład Metalowy AGROMASZ Gruszczewski Janusz, ul. Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo,
  • przez e-mail: ado@agromasz.com.pl

  III. Skąd mamy Pani/Pana dane osobowe?

  Dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana poprzez przesłany formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie www.agromasz.com.pl, poprzez maila wysłanego na nasze firmowe konta mailowe lub zostały one przekazane przez Panią/ Pana osobiście lub podczas rozmowy telefonicznej.

  IV. Jakie są cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

  1. Zakład Metalowy AGROMASZ Gruszczewski Janusz przetwarza Pani/Pana dane w poniższych celach:
   1. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   3. reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   4. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   5. kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Firmy jest kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą e-mailową. W zakresie przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe po rozwiązaniu umowy Firma przetwarza dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  V. Jakie dane osobowe są przez Nas wymagane?

  1. Aby móc zawrzeć i zrealizować umowę zawartą z Panią/Panem, móc świadczyć usługi lub udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, wymagamy podania następujących danych:

    

   • W formularzu kontaktowym na stronie www.agromasz.com.pl: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu;
   • W siedzibie firmy lub podczas rozmowy telefonicznej: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, w przypadku reprezentowania firmy: nazwa reprezentowanego podmiotu, stanowisko;
   • W mailu skierowanym do naszej Firmy: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, w przypadku reprezentowania firmy: nazwa reprezentowanego podmiotu, stanowisko;
   • Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych, niezbędnych danych (np. ze względów podatkowych/rachunkowych);
   • Poza w/w przypadkami, każde inne podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić uzasadnioną przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie usług na Pani/Pana rzecz.
  3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie informacji dotyczących prowadzonej przez Panią/Pana działalności gospodarczej, w tym firmy, siedziby prowadzonej działalności, adresu do korespondencji, dodatkowego adresu wykonywania działalności, numeru NIP, REGON, PKD, pełnomocnika, numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej, jeżeli zostały wskazane, zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

  VI. Jakie uprawnienia posiadają Państwo wobec Zakładu Metalowego AGROMASZ w Mrągowie w zakresie przetwarzania danych?

  Zakład Metalowy AGROMASZ w Mrągowie gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

  VII. Komu są udostępniane Pani/Pana dane osobowe?

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

  1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
  2. Pani/ Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
  3. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Pani/Pana danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pani/ Pana dane osobowe następującym odbiorcom:
   1. operatorzy systemów informatycznych,
   2. operatorzy systemów płatności,
   3. operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
   4. firmy logistyczne,
   5. firmy kurierskie i poczta polska,
   6. zewnętrzni dostawcy produktów,
   7. operatorzy płatności,
   8. kancelarie prawne,
   9. firmy księgowe i audytorskie,
   10. nasi dealerzy.

  VIII. Przez jaki okres czasu będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów (pkt IV), tj. w zakresie  zawierania lub realizacji umowy między Panią/Panem a Zakładem Metalowym AGROMASZ przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla realizacji przez Zakład Metalowy AGROMASZ uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

  IX. Czy Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu?

  Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.